quaterend()- 时间日期函数-表达式与函数
目录

quaterend()

函数说明: 取得指定日期所在季度的末日

语法:

quaterend( dateExp )

参数说明:

dateExp 日期或标准日期格式的字符串, 如:yyyy-MM-dd HH:mm:ss、yyyy-MM-dd 或 HH:mm:ss

返回值: 日期

示例:

例1:quaterend(datetime2("19800227","yyyyMMdd")) 返回:1980-03-31 00:00:00

例2:quaterend("1972-11-08 10:20:30") 返回:1972-12-31 10:20:30

例3:quaterend(dateTime("2006-01-15 13:20:30")) 返回:2006-03-31 13:20:30