ErWeiMa()- 单元格函数-表达式与函数
目录

ErWeiMa()

函数说明:生成二维码

语法:ErWeiMa(data)

参数:
            data:需要生成二维码的数据

返回值:返回值为一个图片输出流,图片内容是二维码