decimal()- 数据类型转换函数-表达式与函数
目录

decimal()

函数说明: 将字符串或数字型数值转换成大浮点数

语法: deicmal(stringExp) decimal(numberExp)

参数说明: stringExp 给定数字串,可含小数点 numberExp 数值,只能少于等于64位,超过64位就要用字符串

返回值: 大浮点数BigDecimal

示例:

例1:decimal("123456789012345678901234567890") 返回:123456789012345678901234567890

例2:decimal(1234567890123456) 返回:1234567890123456(BigDecimal类型)